Narodenie

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

1
2

Založenie rehoľnej spoločnosti

Najkrajším dielom jej života bolo založenie rehoľnej spoločnosti. Rok 1848 sa niesol v znamení revolučných udalostí. Tie spolu s priemyselnou revolúciou zapríčinili žalostné postavenie vtedajších fabrických robotníkov, ale aj iných vrstiev obyvateľstva. Alžbeta videla, aká bolestná je situácia chudobných a chorých ľudí. Ľudia žili často opustení, v nezávideniahodných hygienických podmienkach. K tejto materiálnej biede sa pod vplyvom revolučných myšlienok pridala aj duchovná bieda. Alžbeta sa cítila byť povolaná, aby uľahčila túto biedu a bola o svojom poslaní stále viac presvedčená.

Dňa 28. augusta 1849 odišla definitívne z rodičovského domu do nového domu, ktorý nazvala „Kláštoríkom“. Spolu s ňou tam prišli ďalšie štyri priateľky, ktoré jej chceli pomáhať. Tento dátum sa považuje za dátum vzniku Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa (SDR). Alžbeta prijala rehoľné meno sestra Alfonza Mária. Samotným pomenovaním zanechala kongregácii aj vlastný program – starosť o chudobných, chorých a starých v ich domovoch a taktiež i o opustené deti. Sestry svoju lásku a službu chceli darovať chudobným vo vedomí, že existujú viaceré druhy chudoby. Začali pracovať na odstraňovaní duchovnej biedy výchovou a vyučovaním detí a mládeže. Kongregácia sa nad očakávanie mimoriadne rýchlo rozšírila aj mimo územia Francúzska. Na územie dnešného Slovenska do Nových Zámkov prišli prvé sestry v roku 1875.

Súčasnosť

Dnešná doba nás pozýva späť k „prameňu“. Pozýva nás načrieť z prameňa, ktorý ponúka Ježiš, ale aj k prameňu z ktorého vzišlo toto veľkolepé dielo. V súčasnosti pôsobia sestry na Slovensku v rôznych oblastiach. Na svojich pracoviskách sa snažia, aby ich život bol prorockým a tichým svedectvom, ale aj výrečným protestom proti akejkoľvek nehumánnosti vo svete. Neustále sa im otvárajú nové možnosti a priestory, do ktorých možno iní nedokážu vstúpiť. Je k tomu potrebné vnímavé oko a šľachetné srdce, ktoré by konkrétnou službou odpovedalo na volanie mnohých núdznych a potreby dnešnej doby.

Viac o blahoslavenej Alfonze Márii Eppingerovej sa dozviete TU.

bl. MAM Efraima

Snahou sestier bl. Alfonzy Márie je učiť sa takej tvorivosti, akú videli u svojej zakladateľky a riadiť sa jej mottom:

„Mysliac na to, že slúžite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám zverení láskou a dobrotou.“

bl. Alfonza Mária Eppingerová