Kto sme

od roku 2004

Zriadenie a rozvoj neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi je na prvý pohľad jednou z obyčajných vecí a aktivít. Od jej založenia sa však mnohé udalosti stali neobyčajnými. Nad týmto všetkým bedlila a doteraz bdie blahoslavená Alfonza Mária – Alžbeta Eppingerová –  ktorej meno nesie táto organizácia.

Nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o., so sídlom Školská 429/4, Spišská Nová Ves, ktorú založila Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, vznikla dňa 12. 8. 2004 rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, odboru všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Naše zariadenia

Náš cieľ

Chceme tu byť pre druhých

Sestry na Slovensku mali prostredníctvom diela ALŽBETKA, n. o., túžbu zostať verné charizme zakladateľky a reagovať na potreby súčasného sveta. Zároveň celé toto dielo zverili do jej ochrany, nakoľko v tom čase prebiehali intenzívne prípravy podkladov na začatie procesu blahorečenia – dnes už blahoslavenej Matky Alfonzy Márie.

Dôvodom k založeniu neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., boli zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. S uprednostňujúcou láskou sa chceme venovať deťom, mládeži, dospelým i tým najstarším, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho a málo podnetného prostredia.

V duchu našej zakladateľky bl. Alfonzy Márie – Alžbety Eppingerovej – po ktorej je toto dielo pomenované, chceme napĺňať jej slová: „Mysliac na to, že slúžite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám zverení láskou a dobrotou.“

Naša činnosť

V priebehu rokov sa postupne profiluje konkrétna činnosť sestier, zamestnancov a dobrovoľníkov v ALŽBETKE, n. o., od pomoci tým najmenším až po najstaršiu generáciu, zvlášť službou tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Zriadenie Centra pre deti a rodiny, kde nachádzajú svoj nový domov deti odkázané na pomoc iných.

Zriadenie špecializovaného zariadenia - kde sa poskytuje sociálna a duchovná pomoc starým a chorým ľuďom v pobytovom zariadení.

Zriadenie Súkromnej materskej školy Alžbetka pre deti z nášho mesta a okolia.

Organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti zo sociálne slabých rodín - zvlášť v prvom období vzniku organizácie.

Duchovné obnovy a iné náboženské aktivity, usporadúvanie stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok.

Vydávanie občasníka "ALŽBETKA".

Možnosť čítania a zapožičiavania si duchovnej literatúry.

„Mysliac na to, že slúžite v ľuďoch Bohu, zahŕňajte všetkých, ktorí sú vám zverení láskou a dobrotou.“
bl. Alfonza Mária Eppingerová