Zaujímam sa

Informácie o prijímaní detí do Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Na stiahnutie

Dokumenty, ktoré si môžete stiahnúť (prihlášky, formuláre, poriadky...).

Príspevky

Informácie o príspevkoch
na dieťa v Súkromnej materskej škole Alžbetka.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok
pre deti Súkromnej materskej školy Alžbetka.

Projekty

Projekty, do ktorých
je zapojená Súkromná materská škola Alžbetka.

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi.

Aktuálne oznamy pre rodičov

aktualizované dňa 18.4.2021

INFORMÁCIE PRE RODIČOV


platné od 19. apríla 2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva SR, bude prevádzka Súkromnej materskej školy Alžbetka od 19.04.2021 prebiehať v štandardnom režime a bude zabezpečená pre všetky deti bez obmedzenia.

Podmienkou je negatívny výsledok Ag alebo PCR testu, nie starší ako 7 dní, aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, žijúceho v spoločnej domácnosti. Rodičia predložia čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov: Príloha č. 11a

Výnimku z testovania majú rodičia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 nie skôr ako 90 dní,

  • rodičia, ktorí absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – (očkovacia látka Pfizer a Moderna) a uplynulo 14 dní po druhej očkovacej dávke
  • rodičia, ktorí absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 (očkovacia látka AstraZeneca) a uplynulo 28 dní od prvej očkovacej dávky.

Prosíme, aby ste dodržiavali všetky platné protiepidemické opatrenia.

Upozorňujeme rodičov, že podozrenie, resp. pozitivitu na toto ochorenie u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, je povinný zákonný zástupca oznámiť materskej škole.

Mgr. Andrea Buchtová
riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka


Zápis detí na školský rok 2021/2022

Súkromná materská škola Alžbetka oznamuje, že zápis detí do SMŠ pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1. mája do 31. mája 2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, je zverejnený na webovom sídle www.alzbetka-no.sk.

Z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení žiadame rodičov, aby žiadosti zasielali materskej škole na email: smsalzbetka@gmail.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021.

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijatí súrodenci detí, ktorí už Súkromnú materskú školu Alžbetka navštevujú.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy písomne do 15. júna 2021. 

Mgr. Andrea Buchtová
riaditeľka Súkromnej materskej školy Alžbetka
ODHLASOVANIE A OSPRAVEDLNENIE
NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
V ČASE TRVANIA PANDÉMIE COVID-19


  • AK DIEŤA POČAS DŇA VYKAZUJE V DOMÁCOM PROSTREDÍ AKÉKOĽVEJ PRÍZNAKY OCHORENIA, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ZABEZPEČUJE STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA OBVYKLÝM SPÔSOBOM. AK IDE O ĽAHKÉ PRÍZNAKY, KTORÉ DOKÁŽE ZVLÁDNUŤ BEZ POMOCI LEKÁRA, NECHÁ DIEŤA DOMA DO ÚSTUPU PRÍZNAKOV. AK JE DIEŤA DOMA DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ VRÁTANE, PRI OPÄTOVNOM NÁVRATE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY, PREDLOŽÍ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI PODPÍSANÉ RODIČOM
    (VIĎ. NÁSTENKA V ŠATNI DETÍ, WEB SÍDLO ŠKOLY).
  • AK DIEŤA NIE JE PRÍTOMNÉ V MATERSKEJ ŠKOLE VIAC AKO 5 PO SEBE NASLEDUJÚCICH DNÍ (VÍKENDY A SVIATKY SA NEZAPOČÍTAVAJÚ) Z DÔVODU OCHORENIA, A OCHORENIE NEVYŽADOVALO NÁVŠTEVU LEKÁRA, JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ TELEFONICKY, EMAILOM A POD. A OZNÁMIŤ MU ĽAHKÉ OCHORENIE DIEŤAŤA.
    V TOMTO PRÍPADE, AJ V PRÍPADE, ŽE OCHORENIE DIEŤAŤA VYŽADOVALO NÁVŠTEVU LEKÁRA, RODIČ PRI OPÄTOVNOM NÁSTUPE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY, PREDLOŽÍ POTVRDENIE O CHOROBE, VYSTAVENÉ PRÍSLUŠNÝM LEKÁROM.
  • AK DIEŤA NEPRÍDE DO MATERSKEJ ŠKOLY 3 PO SEBE NASLEDUJÚCE DNI, (POČÍTAJÚ SA AJ VÍKENDY A SVIATKY), PRÍDE 4. DEŇ Z AKÝCHKOĽVEK DÔVODOV, RODIČ PREDKLADÁ PRI NÁSTUPE LEN VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.
  • Mgr. Andrea Buchtová, riaditeľka SMŠ Alžbetka