Projekty a súťaže

Projekty a súťaže, ktoré sa v súčasnosti realizujú na Súkromnej materskej škole Alžbetka:

Zippyho kamaráti

Cieľom projektu je deti naučiť sa lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, spracovávať a zvládať problematické a záťažové situácie. Deti sú podporované nielen vytvárať a osvojovať si stratégie, aby v rôznych záťažových situáciách dokázali pomôcť sami sebe, ale aj aby vedeli požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným... viac

Webový odkaz: zippyhokamarati.sk - - - Fotogaléria:klikni sem

 

Recykluj a vyhraj - MilkAgro, SABI súťaž

Cieľom projektu je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI a tetrapak z čerstvého mlieka SABI.

Webový odkaz: sutaz.milkagro.sk

 

Zbieram baterky

Cieľom projektu je informovať a vychovávať deti a mládež k separovanému zberu. Batérie a akumulátory sú bežne používané ako zdroje energie, sú však nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kým sa používajú, nepredstavujú problém. Keď sa ich funkčnosť stratí, vtedy sa stávajú nebezpečnými odpadmi.

Webový odkaz: www.malebaterky.sk

 

Zber plastových vrchnákov

Cieľom projektu je zbierať vrchnáky z PET fliaš, a tým pomôcť a uľahčiť život Kristiánovi.

 

Školské ovocie

Cieľom projektu je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Webový odkaz: www.skolskeovocie.sk

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Materská škola získala interaktívnu tabuľu, notebook, projektor a farebnú tlačiareň.

Webový odkaz: www.digiskola.sk

 

Projekty a súťaže, ktoré sa realizovali na Súkromnej materskej škole Alžbetka a sú ukončené:

Operácia vianočné dieťa

Cieľom projektového zámeru bolo zúčastniť sa predvianočnej katechézy, s poukázaním na bezhraničnú Božiu lásku a zdieľaním dobrej správy o Ježišovi Kristovi. Deti prejavili radosť a vďaku za hodnotný darček, ktorým boli obdarované. Zapojili sa do spevu známych vianočných piesní a kolied, počas spoločného posedenia pri jasličkách, spojeného s pohostením.

Webový odkaz: www.operaciavianocnedieta.sk Odkaz na fotografie

 

Radosť z pohybu

V nadväznosti na rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011-2020 a hlavné ciele rozvoja mesta pre dosiahnutie Vízie mesta v roku 2020, ako aj v nadväznosti na druh všeobecno-prospešných služieb zakotvených v Štatúte neziskovej organizácie Alžbetka – animácia voľného času detí a mládeže organizovaním športových a turistických podujatí – sme deti Súkromnej materskej školy Alžbetka a deti z Centra pre deti a rodiny (CDR) Alžbetka, n.o., pedagógov, vychovávateľov a dobrovoľníkov zo Spišskej Novej Vsi zapojili do aktívneho oddychu, pohybu, športovania a ponúkli im prostredníctvom projektového zámeru možnosť pestovať zdravý životný štýl. Našim hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj tvorivosti, vytrvalosti, rozvíjanie pohybových schopností a zručností pomocou vhodných aktivít zameraných na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, na orientáciu v teréne.
Stanovený cieľ sme napĺňali cez naplánované aktivity, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v priestoroch neziskovej organizácie Alžbetka, v mesiacoch október (jesenná olympiáda) a december 2020 (zimná olympiáda).
Projekt „Radosť z pohybu“ sme mohli naplánovať a realizovať vďaka finančnej podpore mesta Spišská Nová Ves, na základe výzvy „Dobrá vec“.

 

PODPORA ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2019

Cieľom projektového zámeru bolo posilnenie rozvoja športu v našom meste a v Súkromnej materskej škole Alžbetka, taktiež rozvíjanie pohybových zručností detí prostredníctvom vhodného náradia, náčinia v exteriéri a interiéri materskej školy za účasti rodičov, pedagogických zamestnancov, s deťmi a pre deti. Športovo-technické vybavenie zakúpené s finančnou podporou projektu, bude materská škola naďalej využívať v priebehu školského roka počas pobytu vonku, pri organizovaní detskej športovej olympiády, oslavy sviatkov Dňa detí a Dňa rodiny, v rámci lyžiarskeho výcviku i školy v prírode, a pod.

Webový odkaz: www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019

 

Súťažíme so Zvončekom

Súkromná materská škola Alžbetka sa v októbri školského roka 2019/2020 aktívne zapojila do výtvarných súťaží, rôznych matematických, jazykových, prírodovedných aktivít v spolupráci s časopisom Zvonček. Deťom Súkromnej materskej škole Alžbetka v Spišskej Novej Vsi bol v mesiaci november udelený Diplom za úspešnú účasť v redakčnej súťaži Prvouka a Kreslíme s Klaudiou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.         Odkaz na fotografie

 

Časopis Zvonček

Deťom SMŠ Alžbetka bol dňa 20.06.2018 udelený Diplom za úspešnú účasť v súťaži Prvouka a Kreslíme s Klaudiou. Taktiež od vydavateľstva Daxe a redakcie časopisov Maxík a Zvonček získali knižnú publikáciu od Milana Kenda s názvom Meluzína Jozefína. Odmenu vo forme Diplomu, nálepiek, záložiek získali i jednotlivé, vyžrebované deti.

Odkaz na fotografie

 

Žijeme a rastieme zdravo

Cieľom projekt. zámeru bol rozvoj MŠ tak, aby sa stala miestom budovania vzťahov medzi rodinami detí a miestom šírenia kresťanskej rod. pastorácie. S podporou nadácie RENOVABIS bola finančne zabezpečená duchovná obnova pre rodičov a zamestnancov MŠ v Centre Božieho milosrdenstva, tiež bola zrealizovaná akcia - Deň rodiny. Pri napĺňaní užších cieľov projektu sa uskutočnilo maľovanie priestorov MŠ, zakúpili sa žalúzie a rolety do tried, počítač a umývačka riadu do školskej výdajnej jedálne, darčeky pre donorov a bol pripravený propagačný materiál katechéz Dobrého pastiera. Pedagógovia MŠ sa zúčastnili na odbornom vzdelávaní.

Webový odkaz: www.renovabis.sk Odkaz na fotografie

 

Pôstna krabička 2019 - Slovenská katolícka charita

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou materiálnej a duchovnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi SMŠ dňa 13.05.2019 a bol poslaný na účet Slovenskej katolíckej charity v sume 132,73€ Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Pôstna krabička 2018 - Slovenská katolícka charita

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou materiálnej a duchovnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi SMŠ dňa 11.04.2018 a bol poslaný na účet Slovenskej katolíckej charity v sume 35,50 €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Súťaž Dráčik-Recykláčik

Cieľom súťaže bolo vyzbierať 20 viečok z akýchkoľvek krémov a jogurtov s logom TAMI. Vyzbierané viečka boli odoslané dňa 27.4.2015.
Dňa 15.5.2015 sa uskutočnilo žrebovanie v súťaži s TAMI a z našej materskej školy boli vylosovaní jednotlivci: Timotej Berko a Nelka Grobarčíková. Obidvaja získali darčekovú kartu Dráčik v hodnote 40€.

Webový odkaz: www.tami.sk             Odkaz na fotografie.

 

Pôstna krabička 2015 - Slovenská katolícka charita

Cieľom projektu bolo pomôcť chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande formou duchovnej a materiálnej pomoci. Výťažok z tejto zbierky bol otvorený deťmi SMŠ dňa 13.04.2015 a bol poslaný na účet SKCH v sume 25,45€, z toho poplatok za prevod na účet 0,40€. Celková suma pôstnej krabičky bola 25,85€. Nech sám Pán odmení vašu štedrosť.

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Delíčko

Cieľom súťaže bolo kúpiť si 10x rastlinnú nátierku, vystrihnúť štvorlístok, nalepiť ho na hraciu kartu a odoslať do firmy Palma Slovensko. Súťaž bola ukončená. Materská škola bola vylosovaná a získala divadelné predstavenie, ktoré zavítalo priamo do materskej školy.

Webový odkaz: www.delicko.sk             Odkaz na fotografie.

 

Pôstna krabička 2014 - Slovenská katolícka charita

Cieľom projektu bolo pomôcť deťom v Ugande formou duchovnej a materiálnej pomoci. Projekt bol ukončený a vyzbierané peniaze v sume 36€ boli poslané Slovenskej katolíckej charite.

Webový odkaz: www.charita.sk             Odkaz na fotografie.

 

Výtvarná súťaž "Môj kalendár" s časopisom Zvonček a Maxík

Cieľom súťaže bolo vytvoriť darček pre mamičku ku Dňu matiek. Súkromná materská škola Alžbetka obdržala Diplom a detskú knihu Vtáči orchester.

Webový odkaz: www.daxe.sk             Odkaz na fotografie.