O Súkromnej materskej škole ALŽBETKA

Súkromná materská škola Alžbetka bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR pod číslom 7781/2010-917 s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010. Zriaďovateľom je Nezisková organizácia Alžbetka so sídlom Školská 4, Spišská Nová Ves.

Ponúka výchovnú pedagogiku s prvkami Montessori, ktorá vychádza z myšlienky:

„Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám.“
(M. Montessori)

Jej základom je vytvárať také edukačné prostredie, ktoré umožňuje prirodzený vývoj dieťaťa.

Vzdelávacie stratégie zamerané na prvky M. Montessori uprednostňujú edukačné hrové činnosti a zážitkové učenie v rôznych oblastiach:

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

Pohľad do priestorov Súkromnej materskej školy Alžbetka.

 

Spolupráca s inštitúciami

Súkromná materská škola Alžbetka spolupracuje s nasledovnými inštitúciami:

a ďalšími inštitúciami.

Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu pri vzdelávaní našej najmladšej generácie.