Dokumenty na stiahnutie

 

Všetky dokumenty sú uložené vo formáte pdf. Na otvorenie dokumentov je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader. Stiahnúť si ho môžete ns tejto adrese: http://get.adobe.com/sk/reader/

Dokumenty potrebné na prihlásenie dieťaťa do materskej školy

 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve
 
 

Ďalšie dokumenty a formuláre

 
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy
Ospravedlnenie a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa
Potvrdenie lekára o zaradení dieťaťa do kolektívu po chorobe
Splnomocnenie na preberanie dieťaťa
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu zákonných zástupcov k vychádzkam
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti počas trvania pandémie COVID-19
Vyhlásenie zákonných zástupcov
Základné informácie o pediatrovi
 
 

Dokumenty vydané Súkromnou materskou školou Alžbetka

 
Školský vzdelávací program Alžbetka
Školský poriadok Súkromnej materskej školy Alžbetka
Plán aktivít na I. polrok školského roka 2020/2021
Plán aktivít na II. polrok školského roka 2020/2021
Denný poriadok v školskom roku 2020/2021
Vzdelávacie oblasti v školskom roku 2020/2021
 
 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v SMŠ Alžbetka

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020