Dokumenty na stiahnutie

 

Všetky dokumenty sú uložené vo formáte pdf. Na otvorenie dokumentov je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader. Stiahnúť si ho môžete ns tejto adrese: http://get.adobe.com/sk/reader/

Dokumenty potrebné na prihlásenie dieťaťa do materskej školy

 
Prihláška do Súkromnej materskej školy Alžbetka
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve
 
 

Ďalšie dokumenty a formuláre

 
Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy
Splnomocnenie na preberanie dieťaťa
Informovaný súhlas
Vyjadrenie zákonného zástupcu k vychádzkam
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Prihláška na stravovanie
Potvrdenie lekára o zaradení dieťaťa do kolektívu po chorobe
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predplavecký výcvik
 
 

Dokumenty vydané Súkromnou materskou školou Alžbetka

 
Školský vzdelávací program Alžbetka
Školský poriadok Súkromnej materskej školy Alžbetka
Plán aktivít na I. polrok školského roka 2015/2016
Plán aktivít na II. polrok školského roka 2015/2016
Denný poriadok v školskom roku 2016/2017
Vzdelávacie oblasti v školskom roku 2016/2017
 
 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v SMŠ Alžbetka

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015