Účasť zamestnancov na kurzoch, seminároch a iných aktivitách

 • Medzinárodná konferencia Nízkoprahové programy pre deti a mládež, ktorá sa konala pod záštitou Detského fondu Slovenskej republiky
 • Účasť na seminári Konta Orange, na ktorom bol bližšie predstavený grantový program pod názvom Šanca pre váš región
 • Konferencia s názvom Príležitosti na rozvoj v Bratislave
 • Seminár Aplikácia nízkoprahových myšlienok ako forma prevencie sociálno - patologických zlyhaní
 • Odborný seminár Enviromentálne vzdelávanie zástupcov cirkví a pedagógov cirkevných a štátnych škôl v Košiciach
 • Veľtrh sociálnych aktivít a pracovné stretnutie v Britskej medzinárodnej škole v Bratislave
 • Kurz Komunikačné zručnosti a individuálna práca s človekom v núdzi
 • Konferencia Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013, organizovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Seminár Kresťan v spoločnosti v Bratislave
 • Odborný seminár Solidárne spoločenstvo v Prešove
 • Úvod do arteterapie – Psychosociálne centrum Košice
 • Konferencia Mosty k rodine - Úsmev ako dar – Košice
 • Odborná konferencia na tému EKONOMIKA, BIZNIS, POLITIKA A CHUDOBA – spojenci alebo nepriatelia? - Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach
 • Účasť na výročnej konferencie SOCIOFÓRA
 • Projekt Vzdelávanie a sieťovanie - cesta k napĺňaniu vízií Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku konkrétne účasťou na MODULE č. 1 EFEKTÍVNE RIADENIE CIRKEVNÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
 • Projekt Vzdelávanie a sieťovanie - cesta k napĺňaniu vízií Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku konkrétne účasťou na MODULE č. 4 SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A ZÁKLADY SOCIÁLNEHO PORADENSTVA
 • Odborný seminár v Košiciach – výklad zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Odborný seminár v Košiciach – výklad zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 • Odborný seminár v Košiciach – Základy práce s účtovným programom Pohoda
 • Odborný seminár v Košiciach – Personalistika a mzdy
 • Výklad Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008
 • Odborný seminár SUPERVÍZIA V ORGANIZÁCII v Bratislave
 • Seminár so psychológom a profesorom PhDr. Schwarzom z Trnavskej univerzity
 • Konferencia SOCIOFÓRA v Poprade
 • Účasť na konferencii BUDÚCNOSŤ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v Bratislave
 • Účasť na konferencii ĽUDIA BEZ DOMOVA v Žakovciach
 • Kurz Montessori – 6 stupňov:
  1. stupeň: Aktivity každodenného života
  2. stupeň: Rozvíjanie zmyslov
  3. stupeň: Rozvíjanie matematického myslenia - Geometria
  4. stupeň: Aritmetika I.
  5. stupeň: Geografia, Botanika, Zoológia
  6. stupeň: Reč, rozvoj slovnej zásoby, čítanie a písanie
 • Účasť na konferencii o sociálnych službách v Banskej Bystrici
 • Účasť zamestnancov na formačno-pracovnom stretnutí Spišské Vlachy
 • Účasť učiteľov a vychovávateľov na Kurze Katechéza Dobrého pastiera
 • Účasť zamestnancov na víkendovej duchovnej obnove Vrícko
 • Účasť zamestnancov na multidisciplinárnom vzdelávaní Práca s problémovou rodinou, Smižany

Dvaja pracovníci si dopĺňajú pedagogickú spôsobilosť formou doplnkového pedagogického vzdelania a štúdiom špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku.