Domáci donori

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rekonštrukcia budovy KS Ústrednie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zariadenie práčovne a kuchyne
Integrované detské ihrisko
Osobné motorové vozidlo
Jednorazová dotácia na financovanie prevádzkových nákladov v Domove sociálnych služieb
Multifunkčná zostava DFA

Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR

Podpora projektového zámeru Dieťa v dúhe (prevencia kriminality)
Podpora projektového zámeru Plný džbán (prevencia kriminality)
Podpora projektového zámeru Slnečný lúč (prevencia kriminality) Obvodný úrad Košice
Podpora projektového zámeru Život je všetko, čo máme (prevencia kriminality)
Projekt Kultúra duše a tela (2012)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ústrednie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úhrada nákladov za výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS

Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj

Úhrada nákladov za výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS
Dotácia na letný tábor
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v Domove na polceste

Prešovský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj

Úhrada nákladov za poskytovanie služieb v ZpS a DSS v Raslaviciach

Krajský školský úrad v Košiciach Krajský školský úrad Košice

Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5 a 6 ročné deti v MŠ

Fond sociálneho rozvoja Fond sociálneho rozvoja

Zariadenie interiéru n.o.
Vykurovanie tepelným čerpadlom v programe Rozvoj lokálnej infraštruktúry

Mesto Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves

Deň detí a iné voľnočasové aktivity
Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS
Dotácia na mzdy a prevádzku MŠ

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

Rekonštrukcia budovy n.o.
Dofinancovanie nákupu motorového vozidla FIAT SCUDO pre n.o.
Rekonštrukčné práce v Zariadení pre seniorov a DSS v Raslaviciach
   - Dofinancovanie prevádzkových nákladov v Súkromnej materskej škole Alžbetka, n.o.
   - Dofinancovanie prevádzkových nákladov v Zariadení pre seniorov v Raslaviciach

Nadácia pre deti Slovenska Nadácia pre deti Slovenska

Zariadenie Hobby klubu v rámci grantového programu HODINA DETOM pre n.o.
Hodina deťomPodpora projektového zámeru s názvom Strom môjho života v rámci grantového programu HODINA DETOM pre KS
Podpora projektového zámeru s názvom "Daj sa mi napiť z prameňa krás" v rámci grantového programu HODINA DEŤOM pre KS a DpC. Aktivity projektu „Daj sa mi napiť z prameňa krás“ podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
Projektový zámer Svetlo v mojom živote

Nadácia SPP Nadácia SPP

Zariadenie kútika pomôckami Montessori v rámci grantového programu OPORA
Zariadenie kútika pre praktický život keramickou vypaľovacou pecou v rámci grantového programu OPORA
V rámci grantového programu OPORA finančný príspevok na realizáciu individuálneho rozvoja klienta KS

Konto Orange Nadácia Konto Orange

Návšteva slovenského Betlehema v Rajeckej Lesnej
Zorganizovanie stretnutia detí KS a ich rodičov v rámci grantového programu DARUJTE VIANOCE
Projekt HĽADÁM SI STARKÚ v rámci grantového programu DARUJTE VIANOCE

Nadácia Ekopolis Nadácia Ekopolis

Výsadba kvetín, drevín a stromov v rámci grantové programu ĽUDIA PRE STROMY

Obec Raslavice Obec Raslavice

Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

Whirlpool Whirlpool

Dar automatická práčka.

Tesco Tesco

Potraviny, plážové hry a pracie prášky.

Zahraniční donori

MISSIO - Pro Europa MISSIO - Pro Europa

Rekonštrukcia budovy

Renovabis Renovabis

Rekonštrukcia budovy
Zariadenie interiéru
Zakúpenie motorové vozidlo FIAT SCUDO
Projektový zámer Blízki Bohu i ľuďom

Papstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland Papstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland

Rekonštrukcia budovy

Slovenská katolícka misia v Bruseli Slovenská katolícka misia v Bruseli

Poľská katolícka misia

Všetkým menovaným i nemenovaným darcom z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.