EURÓPSKA ÚNIA - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

minv.gov.sk EÚDomáci donori

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rekonštrukcia budovy KS Ústrednie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zariadenie práčovne a kuchyne
Integrované detské ihrisko
Osobné motorové vozidlo
Jednorazová dotácia na financovanie prevádzkových nákladov v Domove sociálnych služieb
Multifunkčná zostava DFA
Úhrada nákladov za poskytovanie služieb v ZpS Raslavice

Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR

Podpora projektového zámeru Dieťa v dúhe (prevencia kriminality)
Podpora projektového zámeru Plný džbán (prevencia kriminality)
Podpora projektového zámeru Slnečný lúč (prevencia kriminality) Obvodný úrad Košice
Podpora projektového zámeru Život je všetko, čo máme (prevencia kriminality)
Projekt Kultúra duše a tela (2012)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ústrednie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úhrada nákladov za výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS

Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj

Úhrada nákladov za výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS
Dotácia na letný tábor
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v Domove na polceste

Prešovský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj

Úhrada nákladov za poskytovanie služieb v ZpS a DSS v Raslaviciach

Krajský školský úrad v Košiciach Krajský školský úrad Košice

Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5 a 6 ročné deti v MŠ

Fond sociálneho rozvoja Fond sociálneho rozvoja

Zariadenie interiéru n.o.
Vykurovanie tepelným čerpadlom v programe Rozvoj lokálnej infraštruktúry

Mesto Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves

Deň detí a iné voľnočasové aktivity
Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v KS
Dotácia na mzdy a prevádzku MŠ

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

Rekonštrukcia budovy n.o.
Dofinancovanie nákupu motorového vozidla FIAT SCUDO pre n.o.
Rekonštrukčné práce v Zariadení pre seniorov a DSS v Raslaviciach
   - Dofinancovanie prevádzkových nákladov v Súkromnej materskej škole Alžbetka, n.o.
   - Dofinancovanie prevádzkových nákladov v Zariadení pre seniorov v Raslaviciach

Nadácia pre deti Slovenska Nadácia pre deti Slovenska

Zariadenie Hobby klubu v rámci grantového programu HODINA DETOM pre n.o.
Hodina deťomPodpora projektového zámeru s názvom Strom môjho života v rámci grantového programu HODINA DETOM pre KS
Podpora projektového zámeru s názvom "Daj sa mi napiť z prameňa krás" v rámci grantového programu HODINA DEŤOM pre KS a DpC. Aktivity projektu „Daj sa mi napiť z prameňa krás“ podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
Projektový zámer Svetlo v mojom živote
V rámci grantového programu Hodina deťom projektový zámer Nádej pod detskou košieľkou

Nadácia SPP Nadácia SPP

Zariadenie kútika pomôckami Montessori v rámci grantového programu OPORA
Zariadenie kútika pre praktický život keramickou vypaľovacou pecou v rámci grantového programu OPORA
V rámci grantového programu OPORA finančný príspevok na realizáciu individuálneho rozvoja klienta KS

Nadácia Orange Nadácia Konto Orange

Návšteva slovenského Betlehema v Rajeckej Lesnej
Zorganizovanie stretnutia detí KS a ich rodičov v rámci grantového programu DARUJTE VIANOCE
Projekt HĽADÁM SI STARKÚ v rámci grantového programu DARUJTE VIANOCE
Grantový program Darujte Vianoce
Podporené projekty
1) Vianočné prekvapenie pre Nicolu
2) Šťastné Vianoce pre Danielka
3) Vianoce s milovanými rodičmi
4) Darček pre Kevina
5) Tíšenie bolesti Adamka a Tomáška
6) Vianočné prekvapenie pre Dominika a Danielu
7) Vianočné prekvapenie pre Karolínku

Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia Volkswagen Slovakia

V rámci zamestnaneckého projektu
projektový zámer s názvom „Kultúra tela a ducha“
projektový zámer História a my

Nadácia Ekopolis Nadácia Ekopolis

Výsadba kvetín, drevín a stromov v rámci grantové programu ĽUDIA PRE STROMY

Nadácia Veolia Nadácia Veolia

Projektový zámer s názvom Zelená terasa

Embraco, s.r.o. Embraco, s.r.o.

Financovanie opravy budovy

Nadácia Pontis Nadácia Pontis

Projektový zámer Nezištné srdce
Jesenná zbierka šatstva

Obec Raslavice Obec Raslavice

Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

Whirlpool Whirlpool

Dar automatická práčka.
Vianočné darčeky zamestnancov pre deti.

Tesco Tesco

Potraviny, plážové hry a pracie prášky.

Lidl SK, v.o.s. Lidl

Zamestnanecký projekt Dobrovoľnícky deň
Vianočný list detí Ježiškovi

75. Skautský zbor o.b. Jána Vojtaššáka 75.zbor

Projektový zámer s názvom Alžbetka v prírode
(Detský tábor - prázdninový most medzi skautmi a deťmi z krízového centra Alžbetka)

Rádio Lumen Rádio Lumen

Zahraniční donori

MISSIO - Pro Europa MISSIO - Pro Europa

Rekonštrukcia budovy

Renovabis Renovabis

Rekonštrukcia budovy
Zariadenie interiéru
Zakúpenie motorové vozidlo FIAT SCUDO
Projektový zámer Blízki Bohu i ľuďom
Projektový zámer s názvom Srdce prekračuje múry domu
Projektový zámer s názvom Brána do budúcnosti

Školy Renovabis

Projektový zámer pre SMŠ s názvom Žijeme a rastieme ako rodina

Papstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland Papstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland

Rekonštrukcia budovy

Slovenská katolícka misia v Bruseli Slovenská katolícka misia v Bruseli

Poľská katolícka misia

Všetkým menovaným i nemenovaným darcom z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.