Nezisková organizácia Alžbetka, so sídlom ul. Zimná 66, Spišská Nová Ves, ktorú založila Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, vznikla dňa 12. 8. 2004 rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, odboru všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený druh všeobecne prospešných služieb:

  • organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti zo sociálne slabých rodín;
  • animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít;
  • možnosť čítania a zapožičiavania si duchovnej literatúry;
  • poskytovanie odbornej psychologickej, rehabilitačnej i osvetovej pomoci ženám a matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom;
  • duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom;
  • duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboženské aktivity;
  • usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok;
  • vydávanie občasníka Alžbetka;
  • zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Dôvodom k založeniu našej neziskovej organizácie Alžbetka boli zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta a spišského regiónu. S uprednostňujúcou láskou sa chceme venovať tým deťom, mládeži i dospelým, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho a málo podnetného prostredia. Každá činnosť, ktorú chceme vykonávať, bude pretkávaná nasledovnou myšlienkou: „Vychovávať znamená pomáhať duchu človeka vstupovať do plnosti reality života.“

Pohľad do priestorov neziskovej organizácie Alžbetka.

Prečo Alžbetka?