O Centre pre deti a rodiny Alžbetka

(do 31.12.2018 pod menom Krízové stredisko Alžbetka)

Ide o prvé zariadenie neziskovej organizácie Alžbetka, ktoré bolo otvorené dňa 10. 9. 2006 a v spišskonovoveskom okrese i v okolí zabezpečuje:

  • vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii;
  • výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu;
  • výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu;
  • výkon výchovného opatrenia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 9. 5. 2006 pod č. 6238/2006-I/21 AK Rozhodnutie o udelení akreditácie na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, krízové stredisko podľa § 62 zákona č. 305/2005 O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Na základe rozhodnutia dňa 29. 5. 2006 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR osvedčenie o udelení akreditácie pod č. 6238/2006-I/21 AK z 9. 5. 2006 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, krízové stredisko podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obdobie 5 rokov.

V roku 2011 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Rozhodnutie o predĺžení akreditácie na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení krízové stredisko podľa § 62 zákona č. 305/2005 O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele pod číslom 1624/2011-I/25AK zo dňa 15.4.2011 na ďalších päť rokov.

Akreditácie na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v Krízovom stredisku Alžbetka bola predĺžená MPSVR SR dňa 15.6.2016 pod číslom 7341/2016-M-OSSODRAK na obdobie ďalších 3 rokov.

Cieľovou skupinou sú deti, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, ktoré sú týrané a zanedbané, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín, ale tiež rodičia problémových detí.