Ide o zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou. Zápis do Registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. O sociálnej pomoci § 24 a 20 bol vykonaný Prešovským samosprávnym krajom dňa 16. 7. 2008. Tiché a príjemné prostredie pre seniorov poskytujú priestory bývalého barokového kaštieľa z 2. polovice 17. storočia. Prechádzku či príjemné posedenie v exteriéri ponúka záhrada domu. Dostupnosť zdravotníckych a lekárskych služieb je dobrá, praktický lekár sa nachádza v Raslaviciach.

Cieľovou skupinou sú starí a chorí ľudia (ženy) v dôchodkovom veku, ktorí po rokoch aktívnej práce očakávajú dôstojné a zmysluplné prežitie staroby.

Kapacita Domu sv. Jozefa je pre 10 prijímateľov sociálnych služieb. Fyzická osoba môže byť prijatá na základe vlastného rozhodnutia a spĺňa podmienky, ktoré sú rozhodujúce pre prijatie do zariadenia pre seniorov:

  • prijímateľ sociálnych služieb splnil podmienky pre poberanie dôchodku;
  • pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby;
  • alebo poskytovanie starostlivosti potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Prijímateľom sociálnej starostlivosti sa počas celého roka poskytuje ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, záujmová, kultúrna činnosť a zdravotná starostlivosť. Ubytovanie sa poskytuje v 4 dvojlôžkových izbách a v 4 jednolôžkových izbách.

Vedúcou zariadenia je sr. Karolína Eva Glodžáková, Mgr.