Domov na pol ceste je od 1.6.2015 zrušený!

Vitajte na stránke Domova na pol ceste!

Sociálna služba bola zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb dňa 22. 11. 2011 v zmysle §12 Zákona č. 448/2008 na Košickom samosprávnom kraji pod č. 217/2011 - OSV.

Cieľ projektu:

Zabezpečenie starostlivosti klientom, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti pokračujú v príprave na povolanie, poprípade začínajú vstupovať na trh práce. Táto sociálna služba sa bude vykonávať s humánnym a etickým prístupom ku klientom. V Domove na pol ceste chceme vytvoriť ovzdušie a pocit domova a súkromia, s rešpektovaním a dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd.

Cieľová skupina:

Mladí muži a ženy vo veku od 18 – 25 rokov.

Kapacita:

6 miest

Poskytujeme:

 • Bývanie - v samostatnej izbe s príslušenstvom a kuchynkou, so spoločnou obývačkou - v samostatnom jednoizbovom byte s príslušenstvom a kuchynkou
 • Sociálne poradenstvo
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • Pracovnú terapiu
 • Duchovnú podporu

Vytvoria sa podmienky na:

 • prípravu stravy – vybavená kuchynka sporákom, mikrovlnou, chladničkou a riadmi
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva – automatické práčky, sušiaky, žehličky a žehliaca doska
 • činnosť – práca v kútikoch:
  • multimediálny s prístupom na internet
  • literárny
  • hobby klub s možnosťou stolnotenisových turnajov, šport a turistiku
  • kútik pre praktický život – práca s hlinou, keramickou vypaľovacou pecou
  • práca v kuchyni pri príprave jedál
  • kútik bibliografický

Zabezpečí sa účasť na kurzoch, školeniach, spoločných akciách jednotlivých zariadení neziskovej organizácie.

Projekt je zameraný na individuálne potreby a pozitívne špecifiká šiestich mladých dospelých, na rozvíjanie ich hodnôt a talentu, schopnosti, záujmy, motiváciu.

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky a budovať nadstavbové zdroje pre ich osobnostný rozvoj. Vyrovnať ich šance uplatniť sa v otvorenej spoločnosti a zvládnuť finálnu etapu ich osamostatňovania.

Podmienky prijatia:

 1. Vstupný pohovor zameraný na plány žiadateľa do budúcnosti
 2. Doručenie žiadosti o prijatie, ktorej súčasťou je:
  • Čestné prehlásenie o tom, že klient nie je momentálne trestne stíhaný a nemá dlžoby;
  • Odporúčajúci list s charakteristikou zo zariadenia odkiaľ žiadateľ prichádza;
  • Potvrdenie o zdravotnom stave a dosiahnutom vzdelaní;
  • V prípade, že nie je študujúci alebo pracujúci, potvrdenie o tom, že žiadateľ si hľadá zamestnanie.

Prijatý uchádzač uhrádza za poskytovanie starostlivosti úhradu stanovenú v cenníku neziskovej organizácie Alžbetka. Doba pobytu v Domove na polceste je maximálne 3 roky. Zmluva sa s klientom uzatvára na 1 rok s možnosťou jej predĺženia.